Колективен Трудов Договор

Колективния трудов се сключва на основание Чл. 50 (1) от Кодекса на труда и касае всички проблеми на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите в Дружеството, възникващи по повод полагането на труд, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона и други нормативни актове, както и със споразумения в отрасъла и на национално равнище.

Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан.

Какво обхваща КТД:

1. Допълнителни трудови възнаграждения:

– допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 1,1 на сто от основното трудово възнаграждение, определено с индивидуалния трудов договор, за всяка пълна година.

– по-висок размер на заплащането за нощен труд – за всеки отработен нощен час или част от него се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 1,25 лв./час.

2. Социални мероприятия и придобивки:

– транспортно обслужване, като предоставя на работниците и служителите с месторабота на Летище София абонаментни карти за всички линии на Софийски градски транспорт

– при наличие на парични средства, и по договореност между административното и синдикалните ръководства, Дружеството изплаща, съобразно възможностите по реда на чл. 294 от КТ, средства за Коледа и Великден на синдикалните членове и присъединилите се към КТД.

– ваучери за социални придобивки в размер на 400 лева

3. Организация и условия на труд.

– по -висок размер отпуск от минималните 20 дни по Кодекс на труда

-работно време, почивки и отпуски

– при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от чия страна се прекратява трудовото правоотношение, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в по-голям размер, от договорения по Кодекс на труда.

На 15.04.2022 г бе подписан нов Колективен трудов договор с действие една година от подписването му

Действащ KTD2023 – действащ в „СОФ Кънект“ АД и „Дюфри -София“

КТД 2022 – действащ в „Доктор Засе “